Ya kundendu tusharahara dhavala, ya shubhravastravrita,
Ya vina brahmachyutashankaraprabhritibhir devaisadavandita.
Sa mam patu saraswati bhagvati, nihshesh jadya paha.