Pratah smarami ridi sansfuradatma tatvam,
Sat chit sukham paramhansagatim turiyam,
Yat swapna jagar sushuptamavaiti Nityam,
Tad brahma nishkalamaham na cha bhut sanghah…(1)
Pratarbhajami manso vachasamagamyam,
Vacho vibhanti nikhila yadanugrahena,
Yanneti neti vachanair nigamamavochus,
Tam deva deva majamachyuta rahuragryma….(2)
 Pratar namami tamaso paramarkavarnam,
Punam sanatana padam purushottamakhyam,
Yasmin idam jagadasheshamashesh murti,
Rajva bhujangmaiva pratibhashitam vai….(3)